CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR ADVU

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 Art. 1. ̶ Studenții, masteranzii, doctoranzii de la cursurile cu frecvență din învățământul universitar, care studiază în București, indiferent de profilul facultății, pot beneficia de burse acordate din bugetul Asociației pentru Dialog și Valori Universale
Art. 2. ̶Acordarea burselor menționate la art.1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea studenților, masteranzilor si doctoranzilor pentru a obține rezultate foarte bune pe parcursul anului universitar.
Art. 3. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie.
Art. 4. Cuantumul unei burse acordate din bugetul Asociației pentru Dialog și Valori Universale și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărârea Consiliului de Administrație al ADVU.Pentru anul universitar 2023-2024, studenții de la programele de licență și masterat beneficiază de o sumă lunară în valoare de 400 de lei, iar cei de la doctorat de 600 de lei. De asemenea, în ședinta consiliului de administrație se va stabili și numărul beneficiarilor acestei burse.

CAPITOLUL II

CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR ȘI APLICARE LA PROGRAM

Art. 1. Pentru a putea beneficia de o bursă din partea ADVU, studenții de la programele de licență trebuie să aibă vârsta sub 25 de ani până la 1 octombrie, studenții de la master și cei de la doctorat trebuie să aibă vârsta sub 30 de ani până la 1 octombrie, excepție fac studenții de la doctorat, ale căror teme sunt legate de valorile universale/valori în societate/dialog interreligios, mișcarea Hizmet *GULEN*, sociologia religiilor sau teme asemănătoare, pentru care nu există o limită de vârstă.

Art. 2. Aplicare
2.1. Candidații vor completa formularul de înscriere afișat pe site la secțiunea dedicată, dar și pe canalele de social media ale asociației. La finalul formularului de înscriere, va rugăm să adăugați în format pdf (Times New Roman, 12), una sau mai multe idei de proiecte prin care credeți că pot fi promovate în societatea românească valorile universale precum: educația, pacea, toleranța, respectul, protecția mediului, protecția drepturilor, etc. (min. 100 cuvinte).
2.2. Data limită pentru înscriere este 1 octombrie, iar între 02-14 octombrie, comisia va evalua cererile. Pe baza aplicațiilor și a eseurilor, candidații selectați vor fi invitați la un interviu.
2.3.Aplicanții selectați vor fi anunțati cel târziu la data de 20 octombrie pentru finalizarea procedurii și pentru depunerea documentelor necesare.
2.4. Beneficiarii selectați vor depune următoarele documente la momentul finalizării procedurii de înscriere în asociație ca bursieri:
       · Copie de pe buletin
       · Adeverință care atestă înscrierea la unitățile de învățământ universitar
       · Adeverințe de salariați ale părinților, în care să se mentioneze venitul net sau altă dovadălegală a veniturilor ori a șomajului.

Art.3. Acordarea burselor
3.1. Bursele se acordă timp de 9 luni – Lunile corespunzătoare anului universitar în curs, întredata de 15 și 20  ale fiecărei luni.
Art. 4. Retragerea burselor
4.1. Dacă se dovedește că beneficiarul bursei a depus informații și documente false și inșelătoare, se va proceda conform prevederilor legale și va fi obligat la restituirea integrală a sumei primite, precum și a prejudiciilor suferite de către Asociație.
4.2. Bursa se va retrage și în cazul exmatriculării din facultate.
4.3. Bursa se va retrage și când beneficiarul nu mai e în nevoie financiară.
4.4. Bursa se va retrage și dacă studentul se abate de la regulamentul facultății, având un comportament necorespunzător, care este incompatibil cu standardele morale generale.
4.5. Bursa se va retrage și în cazul în care studentul absentează de mai mult de trei ori (nemotivat) de la activitățile organizate de către Asociația pentru Dialog și Valori Universale.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Art.1. Prezentul regulament intră în vigoare la data de 01 septembrie 2023 si are aplicabilitate pentru anul universitar 2023-2024.
Art. 2. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politică a studentului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum şi accesul la burse din alte surse.
Art. 3. Bursa încetează de drept în cazul în care asociația nu mai are putere de susținere, studenții fiind anunțați printr-o notificare scrisă.
Art.4. Consiliul de administrație este responsabil pentru punerea în aplicare a regulamentului.