1.1. Termenii și condițiile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți participanții.

 1.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul și de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, având obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, precum și dreptul de a actualiza prezentul Regulament ,doar înainte de începerea efectivă a Concursului.

1.3. Organizatorul poate stabili parteneriate pentru susținerea acestui Concurs.

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 17.12.2021-4.02.2022. Rezultatele vor fi afișate pe site pe data de 21.02.2022.

3.1. Pot participa la Concurs elevi de liceu (clasele IX-XII) și Studenți ( Licență, Master, Doctorat) din oricare universități acreditate din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.

3.2. Fiecare candidat poate trimite o singură lucrare. Juriul nu va ține cont de lucrările subsecvente trimise de același candidat.

3.3 La sfârșitul lucrării/eseului, participantul declară pe proprie răspundere că este autorul eseului înscris în concurs și că își asumă toate consecințele legale în cazul în care se dovedește că nu deține drepturile intelectuale asupra acestuia.( “Declar ca am întocmit personal prezenta lucrare” )

3.4. Participantul este unic responsabil pentru orice consecință directă sau indirectă care poate apărea ca urmare a participării la acest concurs; organizatorul concursului nu își asumă răspunderea pentru niciun eseu însușit în mod ilegal de către concurenți.

3.5.. Nu pot participa la concurs, direct sau prin interpuși, persoanele care sunt angajate în raporturi de muncă, de conlucrare profesională sau de colaborare cu Organizatorul.

3.6. Premiile Concursului vor consta în:

 3.6.1. 6 premii în bani(categoria Liceu – 3 câștigători, categoria Universitate – 3 câștigători, după cum urmează: un premiu în cuantum de 7O0 lei pentru locul I, un premiu în cuantum de 500 lei pentru locul al II-lea și un premiu în cuantum de 300 lei pentru locul al III-lea, precum și două mențiuni în valoare 100 de lei.

3.6.2. Editarea, publicarea și mediatizarea celor mai valoroase lucrări secționate de juriu.

Promovarea acceptării și înțelegerii dintre oameni și eliminarea factorilor care duc la ură în societate și înlocuirea acestora cu iubirea și respect față de ceilalți.

5.1. Începând cu data de 17.12. 2021 și până la data de 04.02.2022, persoanele eligibile sunt invitate sa trimită, în forma electronică, la adresa de e mail: info@advu.ro, un eseu cu tema: ”ARTA DE A TRĂI ÎMPREUNĂ”.

5.2. Eseul va fi redactat în limba română, format document .doc (Microsoft Word),document care va fi denumit: NUME_Prenume_Categorie, eseul va fi scris cu font Times New Roman, corp 12, spațiere la 1 rând, aliniere Justify și va avea 2 pagini sau min. 900 de cuvinte – max. 1200 de cuvinte;

5.3. Eseurile trebuie să aibă un conținut original și să respecte drepturile de autor.  Vor fi descalificate eseurile care se dovedesc a fi plagiate în orice proporție.

6.1. Juriul Concursului va fi alcătuit din _ membri. 

 6.1. Notarea lucrărilor se va face de fiecare membru al juriului, individual, fără a avea cunoștință de nota acordată aceleiași lucrări de către ceilalți membri.

6.2.  Criterii de evaluare

  • Raportarea la tema aleasă (20 puncte) – corespondența dintre titlul temei și conținutul eseului
  • Respectarea numărului de cuvinte. (05 puncte)-min. 900 de cuvinte- max. 1200 de cuvinte
  • Prezentarea ideilor coerent si clar( 30 puncte) – mesajul eseului este bine conturat, formularea sa nu este ambiguă, lucrarea este organizată în jurul unei idei pentru care exista dovezi verificabile;
  • Folosirea expresiilor ( 15 puncte) -moderne sau populare , a proverbelor si
  • Originalitate, creativitate, inovație ( 30puncte) -modul deosebit prin care se abordează tema, prezentarea opiniilor personale bazate pe analiza diferitelor surse.

7.1. Organizatorul decide să publice oricare dintre eseurile selecționate pe suport material sau în mediul on-line, pe un site de specialitate, fără vreo obligație de remunerare a autorilor.

 7.2. Autorii eseurilor își dau acordul ca Organizatorul să decidă asupra publicării lucrării, prin simplul act al participării la Concurs și completării declarației arătate la art. 4.1. pct. (iii) din prezentul Regulament.

8.1. În termen de 15 de zile de la data informării privind desemnarea sa drept câștigător al Concursului, participantul va transmite Organizatorului datele contului bancar in care sa se efectueze plata premiului. În cazul în care, în termenul stabilit, câștigătorul nu transmite aceste date, premiul va putea fi consemnat pe numele câștigătorului la orice instituție de credit sau prin intermediul procedurilor reglementate de lege, costurile consemnării fiind reținute de către Organizator.

8.2. Plata premiului în bani se va face la valoarea netă și se va realiza prin virament bancar în contul câștigătorului, în acord cu prevederile

 9.1. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicarea pe pagina web https://www.advu.ro/

10.1. În vederea desfășurării Concursului și a îndeplinirii obligațiilor privind premierea, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către Organizator.

10.2. Datele de contact ale însărcinatului cu protecția datelor din cadrul Organizatorilor pentru întrebări sau clarificări cu privire la datele cu caracter personal pot fi solicitate la adresa de e-mail: info@advu.ro

10.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, cod numeric personal, email, actele de studii, cont bancar. Datele aferente diplomei de licență și ale cărții de identitate vor fi colectate pentru a verifica dacă este îndeplinită condiția cu privire la nivelul și tipul studiilor participantului la momentul transmiterii lucrării. De asemenea, datele privind contul bancar vor fi colectate doar în cazul câștigătorului, pentru care Organizatorul este obligat sa rețină la sursă și apoi, să vireze impozitul din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare.

10.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prezentului Regulament se va realiza în conformitate cu politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

11.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității  Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

11.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

 În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, epidemii, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate apărea ulterior anunțului de desfășurare a Concursului și care poate interzice, suspenda sau modifica termenii Regulamentului.

11.3. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial desfășurarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul este obligat să comunice participanților la Concurs, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

12.1. Participarea la Concurs presupune, fără niciun echivoc, acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

12.2. Orice modificare a prezentului Regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe pagina web www.advu.ro.